Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej również „danymi”) i plików cookies w obszarze sklepu internetowego fansklep.pl, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: fansklep.pl, zwanej dalej 

„Sklepem”. 

 

SPIS TREŚCI 

§1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH 1 

§2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE 1 

§3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI 1 

§4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA NEWSLETTERA 2 

§5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA POWIADOMIEŃ 2 

§6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ O PROFILOWANIU 2 

§7. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA 3 

§8. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH 3 

§9. INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH 3 

§10.   BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE 3 

§11.   WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE 5 

§12.   PLIKI COOKIES - WPROWADZENIE 5 

§13.   PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH 5 

§14.   PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH 6 

§15.   ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI 6 

§16.   PAMIĘĆ PODRĘCZNA 6 

§17.   ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA 7 

§18.   ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES 7 

 

 

§1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu jest Grzegorz Kowalski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GREGSOFT GRZEGORZ KOWALSKI, z siedzibą w Bydgoszczy (85-674) przy ul. Gdańska 163, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 9671105593 oraz REGON 340495314. 

 

Z Administratorem danych można się skontaktować pod numerem telefonu: 505 262 842 oraz przy użyciu adresu e-mail: [email protected] 

 

§2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE 

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Gdy informujemy o: 

·                art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody, 

·                art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie, 

·                art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, 

·                art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów. 

 

§3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI 

1.               Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji zawartej z Tobą umowy. Jednak jeszcze przed jej zawarciem, możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia działań na Twoje żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO. 

2.               W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO. 

3.               Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.